Stortingsvalget, jernbanen og arbeidsplassene våre

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Valget 11. september skal avgjøre hvem som skal sitte på Stortinget og hvem som skal ha regjeringsmakt de neste fire årene. Ikke minst vil det bety mye for jernbanen og arbeidsplassene våre. Valget vil nok ikke forandre Norge, men valget vil ha avgjørende betydning på mange områder. Hva slags velferdsstat skal vi ha, hva slags arbeidsliv skal vi ha og ikke minst hva slags jernbane skal vi ha?

Dagens regjering og stortingsflertall hevder at jernbanen blir bedre ved at private og utenlandske selskaper får monopol innen persontrafikken gjennom en anbudskonkurranse. Deres politikk kommer klart fram i den vedtatte jernbanereformen. En «reform» som går ut på privatisering, konkurranse og overføring av offentlige verdier til private og utenlandske aktører.

Opposisjonen på Stortinget har vært tydelig på at «reformen» må og skal stoppes. For de ansatte på jernbanen er det en kjent sak at den vedtatte jernbanereformen ikke vil styrke norsk jernbane, ikke vil gi passasjerene et billigere eller bedre togtilbud og ikke gi de ansatte en god og sikker arbeidsplass. Jernbanereformens avgiftsregime vil også svekke godstrafikkens rammevilkår på jernbanen.

Vi vil stille krav til et nytt storting om at dagens feilslåtte jernbanepolitikk må stoppes. Ufornuftige og meningsløse vedtak som å frata NSB sitt togmateriell og billettsystem må gjøres om. Flere av opposisjonspartiene har etter vår mening behov for å konkretisere og videreutvikle sin jernbanepolitikk. Det er åpenbart en utfordring å sloss mot dagens jernbanereform, samtidig som en er tilhenger av EØS-avtalen. EØS vil pålegge Norge å innføre EUs jernbanepakke fire som inneholder mye av det samme som regjeringas vedtatte jernbanereform.

Det er ikke tvil om at vi står ovenfor mange politiske utfordringer når det gjelder norsk arbeidsliv og ikke minst norsk jernbane. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta hensyn til dette når en går til valgurnene. Norsk arbeidsliv og norsk jernbane trenger en ny politikk.

Godt valg!