Unntak fra anbud

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Fristen EU har satt for å inngå langsiktige avtaler om direktekjøp av persontogtjenester går ut første juledag i år. Kontrakten om det som betegnes som Øst 1 og Øst 2 er et resultat av åpningen for å inngå tiårs-kontrakter om direktekjøp av persontogtjenester. Regjeringa sørget omsider at vi slapp en oppsplitting og konkurranseutsetting av persontrafikken på Østlandet, men bare for ti år. Så når samferdselsminister Nygård hevder at regjeringa har stoppet konkurranseutsettinga av persontrafikken på jernbanen, så er det i beste fall en utsettelse på ti år. 

En viktig formulering for jernbanen i Hurdalserklæringa er «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke». På bakgrunn av presseoppslag i flere aviser i oktober svarer en talsperson for EU-kommisjonen at EU ikke er kjent med at Norge har bedt om en slik dialog. Med andre ord finnes det fra 25. desember 2023, ingen formelle og kjente reelle unntak fra EUs anbudsdiktatur.

Noen snakker likevel om et handlingsrom. Men da må det være vilje til å ta i bruk et slikt handlingsrom. I dag er det dessverre ingen grunn til å ha tillit til at det finnes en slik vilje i regjeringa til å føre en egen jernbanepolitikk. Samferdselsministeren smiler og snakker om en dialog ved å følge opp regjeringas vedtatte politikk, men uten at noen konkret kjenner til resultater av dialogen. På den andre siden blir statsministeren tverr og vanskelig når han blir spurt om å hvordan regjeringa følger sin egen regjeringserklæring, nekter å svare og snakker om helt andre sider av situasjonen på jernbanen.

Med andre ord har regjeringa etter over to år i departementskontorene ikke fulgt opp vedtatt regjeringserklæring. Utfordringen er at regjeringspartiene mangler en helhetlig jernbanepolitikk. Det fører til vingling og usikkerhet om hva en vil og hvordan en skal få det til. Gir ikke EØS-avtalen rom for en egen jernbane- og arbeidslivspolitikk, må EØS-avtalen sies opp. Den kan erstattes med andre handels- og samarbeidsavtaler for å sikre Norge en sjølstendig jernbanepolitikk. 

Vi vil ikke bruke første juledag til å drikke gravøl over en sjølstendig jernbanepolitikk. Beslutningene må tas av norske myndigheter og vi må ha en jernbane som setter brukerne av toget og klimautfordringene i høysetet. Da ligger det også til rette for at jernbanen gir oss gode og sikre arbeidsplasser.

Forbundsledelsen ønsker alle medlemmer en riktig god jul og at det nye året vil bli bedre enn det som har vært!