Fortsatt permitteringer i Flytoget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Flytoget har forlenget gjeldende permitteringer frem til 1. september 2020. Grunnen er at produksjonen fortsatt er redusert til ett tog i timen som en følge av koronakrisen, noe som medfører lavere bemanningsbehov. Dersom det blir endringer i produksjonen i perioden vil det innkalles til nye drøftinger. Forlengelse av permitteringsvarslene ble sendt på epost mandag 27.april.

Det har vært flere drøftemøter mellom NLF og Flytoget i permitteringsperioden. Det er enighet om at gjennomsnittsberegning skal gjøres over fire uker. Timetallet kan variere fra uke til uke men skal i løpet av fire uker ikke overstige 53 timer i en 40 prosent stilling. Oppstart av beregningsperiodene var søndag 12. april. NAVs regler godtar ikke et såkalt slingringsmonn på antall innmeldte timer. Det skal derfor planlegges med korrekt antall arbeidstimer i henhold til avtalt og innmeldt permitteringsgrad per beregningsperiode. Dersom antall arbeidede timer i en varslingsperiode likevel overskrider 53 timer, utbetales mertidstjenesten som ordinær lønn fra Flytoget (grunnlønn og skifttillegg). Den enkelte er selv ansvarlig for å melde inn mertidstjeneste til NAV gjennom meldekortet.

Flytoget vil etterstrebe og publisere varslinger for hele gjennomsnittsperioder. Hvis det ikke er mulig vil det bli publisert to uker av gangen. Det er enighet om at kunngjøring av endringer i varslet periode bekjentgjøres til hver enkelt, eventuelt i en felles varsling, på vanlig måte.

Ferie kan legges både på en arbeidsdag og en permitteringsdag. Timene telles med i beregningen av gjennomsnittsperioden og det overskytende utbetales på samme måte som overskytende arbeidstid. En feriedag fører til tilsvarende reduksjon i dagpenger. Alle feriedager føres som feriedag på meldekortet uavhengig av om den er satt på en arbeidsdag eller permitteringsdag. Det skal ikke angis timer på de innmeldte feriedagene.

Flytoget har redusert de avtalte pensjonskompensasjonene med den begrunnelse at det naturlig at kompensasjonen følger den graden man faktisk jobber og at man i SPK ville blitt utmeldt helt eller delvis ut fra en permitteringsgrad. NLF er uenig i dette og følger opp saken.

Flytoget opprettholder ordinær sparing og risikopremie for de ansatte i innskuddsordningen i permitteringsperioden.

2020.04.30 - NLF - Oppslag nr. 22-2020 - Fortsatt permitteringer i Flytoget.pdf