Tariffoppgjøret 2016 mellom NLF og NSB og NSB Gjøvikbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF LogoEtter over fire ukers streik kom partene til enighet om følgende:

 Kompetanse

Etter anmodning fra partene svarer Samferdselsdepartementet blant annet:

 • Det fastsettes en nasjonal standard for lokomotivførerutdanninga. Denne standarden legger til grunn det pedagogiske opplegget, herunder læringsmål som Norsk Jernbaneskole følger
 • Svakheter i førerforskriften utbedres og det pekes på konkrete paragrafer og vedlegg

 Økonomi

 • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr 970,- pr måned.
 • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 728,- pr måned.
 • Lokomotivledere gis et generelt tillegg på kr 1.148,- pr måned.
 • Alle andre medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 2,4 % på grunnlønn.
 • Overenskomstens punkt 6.5 Grenseoverskridende kjøring økes satsen til kr 2 400,- pr måned.
 • Det gis et engangsbeløp på kr 12.000,- til lokomotivførere stasjonert i Bodø.

Arbeidstid

 • Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres
 • Overenskomstens punkt 5.14.3 om omlagt plan på kort varsel endres slik: Omlegging av arbeidsplan med kortere varsel til hver enkelt enn 14 dager kompenseres som overtid for det tidsrom som strekker seg utover frammøte og avslutningspunktene for den ordinært oppsatte tjeneste. Tid som ligger innenfor frammøte og avslutningstider for den ordinære oppsatte tjeneste som den ansatte ikke tjenestegjør på, kan flyttes til andre tidspunkter innenfor samme turnus. Dette gjøres samtidig med at omlegging av ordinær arbeidsplan avtales. Dette punktet kommer ikke til anvendelse dersom omleggingen skjer fordi vedkommende arbeidstaker midlertidig pålegges arbeidsoppgaver av administrativ karakter, eller hvor omleggingen skjer etter ønske fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Administrativt arbeid omfatter ikke tjeneste som kjørelærer eller instruktør.

Andre saker

 • Det skal normalt tilsettes i 100 % stilling.
 • NSB AS vil i kommende overenskomstperiode ikke overføre oppgaver tilknyttet uttak og innsett og fremføring av tog til andre yrkesgrupper eller andre virksomheter.
 • Overenskomstens punkt 6.1 Enkeltstående feriedager endres kulepunkt 2 til senest innen 1.12. og 1.6. Fra 2017 settes datoene til 1.10 og 1.6. under forutsetning av at tursøkningstidspunkt endres tilsvarende.
 • Gjeldende særavtaler som følger overenskomstperioden prolongeres.

De avtalte tilleggene gis ikke til arbeidstakere som er fratrådt før overenskomstens vedtakelse, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Økonomiske tillegg gis med virkning fra 1.7.2016. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Oppgjøret skal nå ut til uravstemning og det vil i den forbindelse bli utarbeidet en grundig informasjon om resultatet.

2016.10.30 - NLF - Oppslag nr. 27-2016 - Tariffoppgjøret 2016 NSB.pdf